top of page

Poučení ve smyslu zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) a zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii (dále jen „zákon o advokacii“)

Ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona, je advokát při některých činnostech specifikovaných v daném ustanovení, povinnou osobou. To znamená, že při provádění sledovaných činností ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g)[1] je povinen provádět některé činnosti uložené mu citovaným zákonem. Zejména, nikoliv však výlučně, se jedná o povinnost identifikace klienta (§ 7), povinnost kontroly klienta (§ 9) a povinnost neuskutečnění obchodu (§ 15), jakož i dalších povinností stanovených AML zákonem, nebo předpisy upravující výkon advokacie.

Uvedené povinnosti primárně spočívají ve sběru, zjišťování a ověřování informací poskytnutých klientem nebo zjištěných o klientovi, takovým způsobem, aby bylo efektivně zabráněno případné legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML) nebo financování terorismu (CFT). Uvedené však se však neužije, pokud jde o informace o klientovi, které advokát získal od klienta nebo jakýmkoliv jiným způsobem, během nebo v souvislosti s:

  1. poskytováním právních porad nebo následným ověřováním právního postavení klienta,

  2. obhajobou klienta v trestním řízení,

  3. zastupováním klienta v řízení před soudy, nebo

  4. poskytováním jakýchkoliv právních porad týkajících se řízení uvedených v písmenech b) a c), a to bez ohledu na to, zda tato řízení již byla zahájena či nikoliv nebo zda již byla ukončena.

 

[1] notář při úkonech v rámci notářské úschovy anebo osoba oprávněná k výkonu advokacie podle zákona o advokacii (dále jen „advokát“) nebo notář při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku svého klienta, anebo jestliže klientem požadované služby mají spočívat nebo spočívají v jednání za klienta nebo pro něj při

  1. obstarávání koupě nebo prodeje nemovité věci nebo obchodního závodu anebo jeho části,

  2. správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku svého klienta, včetně jednání za klienta nebo pro něj v souvislosti se zřízením účtu u úvěrové instituce nebo zahraniční úvěrové instituce anebo účtu cenných papírů a správou takového účtu,

  3. zakládání, řízení nebo provozování obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu či nikoliv, jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání takové korporace, seskupení nebo útvaru,

  4. zakládání nebo správě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídícího se právem jiného státu (dále jen „svěřenský fond“), jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot pro svěřenský fond nebo za účelem jeho založení nebo správy, nebo

  5. inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při bezhotovostním i hotovostním platebním styku, anebo jakémkoli jiném jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá.

bottom of page